Sách giấy mới
tại Lotus Community

Bên cạnh hơn 10,000 cuốn sách giấy hiện có tại thư viện, Lotus Community vẫn đều đặn chuẩn bị những cuốn sách mới để bổ sung định kì vào thư viện cho mọi người ^^ Chúc mọi người đọc sách vui. 🙂

Sách mới tháng 06.2022

Sách mới tháng 03.2022

Đất nước và khám phá

The world of pirates

7-9 tuổi

Brave

Đất nước và khám phá

Ancient Egypt

Sách mới tháng 12.2021

Con người và văn hóa

William Shakespeare

Con người và văn hóa

What is Thanksgiving?

Con người và văn hóa

What is Halloween?

Con người và văn hóa

Vikings

Con người và văn hóa

Victorians

Con người và văn hóa

Victorians

Con người và văn hóa

Tudors

Con người và văn hóa

The Tudors

Con người và văn hóa

The Romans

Con người và văn hóa

Samurai

Con người và văn hóa

Romans

Con người và văn hóa

Pirates

Con người và văn hóa

Mo Willems

Con người và văn hóa

Living in a city

Con người và văn hóa

Knights

Con người và văn hóa

Ice mummy

Con người và văn hóa

I love Daniel Radcliffe

Con người và văn hóa

Hanukkah

Con người và văn hóa

Halloween

Con người và văn hóa

Grand

Con người và văn hóa

Feast at the castle

Con người và văn hóa

Emma Watson

Con người và văn hóa

Egyptians

Con người và văn hóa

Egyptians

Con người và văn hóa

Egyptians

Sách mới tháng 11.2021