Sách giấy mới
tại Lotus Community

Bên cạnh hơn 10,000 cuốn sách giấy hiện có tại thư viện, Lotus Community vẫn đều đặn chuẩn bị những cuốn sách mới để bổ sung định kì vào thư viện cho mọi người ^^ Chúc mọi người đọc sách vui. 🙂

Sách mới tháng 11.2021

Sách truyện người lớn

You tell me

Sách truyện người lớn

Wuthering Heights

Sách truyện người lớn

Will

Sách truyện người lớn

What Katy did

Sách truyện người lớn

Vet volunteers

Sách truyện người lớn

Lost for words

Sách truyện người lớn

Lob

Sách truyện người lớn

Kitten smitten

Sách truyện người lớn

Kaffir boy

Sách truyện người lớn

Julius Caesar

Sách truyện người lớn

Homecoming

Sách truyện người lớn

Home team

Sách truyện người lớn

Hartslove

Sách truyện người lớn

Green heart

Sách truyện người lớn

Frankenweenie

Sách truyện người lớn

Fetching

Hoạt động (0-6 tuổi)

Fairyland magic

Sách truyện người lớn

End zone

Sách truyện người lớn

Chip and Chase

Sách truyện người lớn

Catwalk

Sách truyện người lớn

Blubber

Sách truyện người lớn

Black and blue

Sách truyện người lớn

Bitterblue

Sách truyện người lớn

Beastly tales

Sách truyện người lớn

Astra

Sách mới tháng 10.2021

Cuộc sống thường ngày

My dad

Cuộc sống thường ngày

My dad

Sách tham khảo

Mountains

Cuộc sống thường ngày

Keeping clean